Menu Zamknij

Badanie globalnych trendów medycznych w 2024 r.

W 2024 r. globalne koszty medyczne znów osiągną niemal dwucyfrowy wzrost, pomimo spadku z rekordowo wysokiego poziomu w 2023 r.

Koszty opieki medycznej na całym świecie wzrosły w 2023 r. do historycznie wysokiego poziomu, po raz pierwszy osiągając dwucyfrowy wzrost. Jednak przeprowadzone przez WTW badanie globalnych trendów medycznych (WTW 2024 Global Medical Trends Survey) wskazuje na krótkoterminową poprawę trendu, pomimo utrzymywania się długofalowych wyzwań. Po wzroście z 7,4% w 2022 r. do rekordowego poziomu 10,7% w 2023 r. przewiduje się, że wzrost kosztów leczenia w 2024 r. spowolni, osiągając średni poziom 9,9% w skali świata.

Na ten spadek składa się kilka czynników. Gwałtowny wzrost liczby zabiegów planowych, konsultacji i innych procedur medycznych wynikający z opóźnienia lub odroczenia opieki z powodu pandemii obecnie zaczął wyhamowywać. Ponadto oczekuje się, że w 2024 r. światowa inflacja, która była istotnym czynnikiem zwiększającym koszty opieki zdrowotnej, będzie nadal spadać.

Gwałtowny wzrost liczby planowanych zabiegów, konsultacji i innej opieki wynikający z opóźnionej lub odroczonej opieki z powodu pandemii zaczyna ustępować

Pomimo przewidywanego trendu spadkowego w kosztach medycznych, nadal utrzymają się one na wysokim poziomie, częściowo ze względu na wysokie koszty nowych technologii medycznych. Ponadto, trwające w niektórych regionach konflikty geopolityczne i wynikające z nich przesiedlenia ludności spowodowały wzrost kosztów leczenia ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na opiekę i ograniczoną dostępność świadczeniodawców.

Przewiduje się, że w 2024 r. dynamika kosztów leczenia w większości regionów będzie spadać lub pozostanie na niezmienionym poziomie (tabela 1). Biorące udział w naszym badaniu firmy oferujące ubezpieczenia zdrowotne spodziewają się, że najostrzejszy spadek nastąpi w Europie, gdzie trend spadnie z 10,9% w 2023 r. do 9,3% w 2024 r., co stanowi najniższą przewidywaną stopę wzrostu spośród wszystkich regionów. Chociaż taka tendencja spadkowa może cieszyć, warto pamiętać, że tradycyjnie w Europie obserwowano znacznie niższy poziom kosztów medycznych. Utrzymujący się wysoki trend w Europie można przypisać przede wszystkim wyższym wzrostom kosztów opieki zdrowotnej w krajach Europy Wschodniej i Turcji.

Światowe trendy medyczne 2022-2024, w ujęciu globalnym i regionalnym

BruttoNetto**
202220232024 (prognoza)202220232024 (prognoza)
Globalnie†7,410,79,9–0,35,26,5
Ameryka Łacińska†10,512,411,62,76,37,9
Ameryka Północna8,09,89,40,55,67,1
Azja i Pacyfik7,29,99,92,25,67,0
BliskEuropa6,710,99,3–2,45,05,9
Bliski Wschód/Afryka9,811,312,12,64,26,8

Oczekuje się, że wzrost trendu medycznego w Ameryce Łacińskiej wyhamuje z 12,4% do 11,6%, podczas gdy w regionie Azji i Pacyfiku wskaźnik pozostanie na niezmienionym poziomie 9,9%. W Ameryce Północnej przewidywane jest obniżenie trendu z 9,8% do 9,4%, w dużej mierze z powodu niższej inflacji. Na Bliskim Wschodzie i w Afryce ubezpieczyciele spodziewają się nieznacznego wzrostu trendu z 11,3% do 12,1%.

W dłuższej perspektywie prognozowany jest wzrost kosztów medycznych

Chociaż, zgodnie przewidywaniami, wzrost trendu medycznego spowolni globalnie w 2024 r., ubezpieczyciele oczekują, że w dłuższej perspektywie tempo wzrostu będzie rosło. Ponad połowa ubezpieczycieli (58%) spodziewa się wyższego lub znacznie wyższego trendu medycznego w ciągu najbliższych trzech lat. W regionie Bliskiego Wschodu i w Afryki odsetek ten wynosi aż 84%, podobnie uważa ponad połowa ubezpieczycieli w Europie (57%) i regionie Azji i Pacyfiku (59%); natomiast w obu Amerykach mniej niż połowa ubezpieczycieli (45%) przewiduje taki poziom wzrostu kosztów.

58% ubezpieczycieli przewiduje wyższy lub znacznie wyższy trend medyczny w ciągu najbliższych trzech lat

Najważniejsze wnioski

Ankieta wskazuje kluczowe czynniki wpływające na wskaźniki trendów medycznych i możliwości kontroli kosztów.

  • Coraz więcej ubezpieczycieli wymienia schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego jako wiodące pod względem częstości występowania. Problemy zdrowia psychicznego notują jeden z najszybszych wzrostów zarówno pod względem częstości występowania, jak i kosztów. Na pierwszym miejscu pod względem częstości występowania roszczeń uplasowały się schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, wyprzedzając choroby układu krążenia i nowotwory. Kluczowymi czynnikami przyczyniającymi się do tego rozpoznania są siedzący tryb życia oraz niedostateczna ergonomia warunków pracy podczas pracy zdalnej.Pracownicy nadal zmagają się również z problemami zdrowia psychicznego, w tym lękiem i depresją, które mogą wpływać na ogólne samopoczucie i produktywność pracowników. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy problemy zdrowia psychicznego i zaburzenia zachowania pozostaną w pierwszej piątce rozpoznań, które najszybciej przybierają na znaczeniu, zarówno pod względem kosztów, jak i roszczeń. W obu Amerykach zdrowie psychiczne już jest wiodącą kategorią pod względem liczby roszczeń.
  • Oczekuje się, że zaburzenia psychiczne i behawioralne pozostaną wśród pięciu najszybciej rozwijających się schorzeń zarówno pod względem kosztów, jak i roszczeń
  • Nowotwory pozostają chorobą generującą największe koszty, zarówno w ujęciu światowym, jak i we wszystkich regionach. Co więcej, przewiduje się, że choroby onkologiczne będą w ciągu najbliższych 18 miesięcy najszybciej rosnącą kategorią na świecie pod względem kosztów i drugą najszybciej rosnącą pod względem częstości. Jest to prawdopodobnie częściowo spowodowane opóźnieniami w dostępnie do leczenia lub unikaniem kontaktu z placówkami ochrony zdrowia podczas pandemii. Pominięte badania przesiewowe mogą być przyczyną rozpoznania nowotworu w późniejszych stadiach, co skutkuje wyższymi kosztami.
  • Nowe technologie medyczne i nadużywanie opieki zdrowotnej napędzają koszty. Stosowanie nowych technologii medycznych, od narzędzi diagnostycznych opartych na sztucznej inteligencji po terapię genową, pozostaje głównym czynnikiem zewnętrznym przyczyniającym się do wzrostu kosztów opieki medycznej. Dotyczy to w szczególności regionu Azji i Pacyfiku, gdzie nastąpił szybki rozwój technologii medycznych ukierunkowany na dogonienie innych regionów w tym obszarze.
  • Ponadto, bolączką ubezpieczycieli nadal pozostaje nadużywanie opieki z powodu zlecania przez świadczeniodawców zbyt wielu usług, co jest głównym czynnikiem zwiększającym koszty leczenia na osobę. Dzieje się tak często, gdy systemy są przeciążone, a świadczeniodawcy mają ograniczony czas, jaki mogą poświęcić pacjentowi. Na tym froncie widać jednak postępy. Odsetek ubezpieczycieli, którzy uważają nadmierne korzystanie z opieki za istotny czynnik kosztotwórczy, spadł z 74% w 2022 r. do 59% w 2023 r. Spadek ten może być spowodowany złagodzeniem gwałtownego wzrostu liczby świadczeń po zakończeniu pandemii COVID-19, co prawdopodobnie przyczyniło się do nadmiarowego korzystania z opieki.
  • Wyłączenia i różnice w programach opieki zdrowotnej niwelują wpływ inicjatyw związanych z wellbeingiem i DEI (różnorodnością, równością i integracją). W regionach takich jak Azja i Pacyfik oraz Bliski Wschód i Afryka, programy ubezpieczeń medycznych wielu organizacji nadal wyłączają leczenie niektórych schorzeń, pomimo dostępności terapii i jednoznacznego zapotrzebowania na ich leczenie wśród ubezpieczonej populacji. Wykluczenia te – obejmujące leczenie uzależnień od narkotyków i alkoholu, leki na HIV/AIDS, leczenie niepłodności i opiekę związaną z korektą płci – mogą znacząco wpływać na samopoczucie pracowników i niwelować wysiłki na rzecz różnorodności, równości i integracji (DEI). Ubezpieczyciele są coraz bardziej zainteresowani rozszerzeniem warunków w tych programach, aby były bardziej inkluzywne, ale względy prawne lub społeczno-kulturowe w niektórych krajach stanowią barierę dla zmian.W innych regionach publiczne systemy opieki zdrowotnej uwzględniły w swoim zakresie ubezpieczenia inkluzywność i powszechną kwalifikowalność do programów; jednak w krajach, w których jakość i dostęp do opieki w ramach systemów publicznych uległy pogorszeniu, istnieją luki w zakresie ubezpieczenia, a prywatni ubezpieczyciele nie nadążyli jeszcze za tymi potrzebami.
  • Spadek jakości i finansowania publicznych systemów opieki zdrowotnej stał się głównym czynnikiem wpływającym na koszty prywatnej opieki medycznej
  • Osłabione publiczne systemy opieki zdrowotnej powodują zwiększenie presji na prywatnych ubezpieczycieli i świadczeniodawców. Obniżenie jakości i poziomów finansowania publicznych systemów opieki zdrowotnej wzrosło na znaczeniu jako jeden z główny czynników napędzający prywatne koszty leczenia, z 27% w 2022 r. do 34% w 2023 r. Publiczne systemy opieki zdrowotnej stoją również w obliczu poważnych wyzwań związanych z konfliktami geopolitycznymi, inflacją i ryzykiem globalnej recesji. Ponadto wiele z tych systemów nadal nie nadrobiło zaległości w planowych zabiegach, które wyniknęły z pandemii COVID-19. Jednocześnie liczba lekarzy i personelu w publicznych systemach opieki zdrowotnej zmniejszyła się na wielu lokalnych rynkach, przyczyniając się do wydłużenia kolejek.W rezultacie popyt na prywatną opiekę zdrowotną jako wypełnienie luk w systemach publicznych jest wyższy niż kiedykolwiek. Aby zaspokoić ten popyt, prywatni ubezpieczyciele nadal zawierają umowy z lokalnymi sieciami świadczeniodawców i placówek. Częstość zawierania umów z sieciami wzrosła od 2022 r., odzwierciedlając rosnącą potrzebę zapewnienia opieki zdrowotnej po konkurencyjnych stawkach.
  • Osłabione publiczne systemy opieki zdrowotnej powodują zwiększenie presji na prywatnych ubezpieczycieli i świadczeniodawców. Obniżenie jakości i poziomów finansowania publicznych systemów opieki zdrowotnej wzrosło na znaczeniu jako jeden z główny czynników napędzający prywatne koszty leczenia, z 27% w 2022 r. do 34% w 2023 r. Publiczne systemy opieki zdrowotnej stoją również w obliczu poważnych wyzwań związanych z konfliktami geopolitycznymi, inflacją i ryzykiem globalnej recesji. Ponadto wiele z tych systemów nadal nie nadrobiło zaległości w planowych zabiegach, które wyniknęły z pandemii COVID-19. Jednocześnie liczba lekarzy i personelu w publicznych systemach opieki zdrowotnej zmniejszyła się na wielu lokalnych rynkach, przyczyniając się do wydłużenia kolejek.Podczas gdy wykorzystanie telemedycyny na całym świecie stale rośnie, istnieje znaczne zróżnicowanie między regionami w zakresie usług medycznych świadczonych zdalnie. Różne są również preferencje użytkowników. W niektórych krajach korzystają oni z opieki zdrowotnej częściej niż kiedykolwiek ze względu na dostępność, jaką zapewnia telemedycyna. W innych krajach pacjenci preferują tradycyjne wizyty. Z naszego badania Global Benefits Attitude Survey wynika jednak, że pracownicy na całym świecie bardziej cenią teleporady niż konsultacje osobiste.

Podobne wpisy