Menu Zamknij

Leczenie w Europie na własną rękę? Niewyobrażalne koszty


Ile kosztuje opieka medyczna za granicą? To dość częste pytanie wśród osób, które zastanawiają się nad emigracją lub po prostu bywają obieżyświatami, dla których nie ma konkretnych granic. Co warto wiedzieć o tym, jak działa służba zdrowia poza Polską?

Przede wszystkim rzuca się w oczy oczywiście potężne zróżnicowanie cen, możliwości czy reakcji na problemy lekarskie. Można jednak wysnuć kilka bardzo konkretnych wniosków – to przede wszystkim efekt analiz firm zajmujących się badaniem rynku medycznego na świecie.

Przyjmuje się np., że w skali świata najdroższe bywa leczenie nowotworów, choć za bardzo kosztowne uznaje się również ogólne zabiegi stomatologiczne – w tym estetykę – oraz leczenie cukrzycy.

Najdroższym leczeniem dla obcokrajowców jest leczenie nowotworów, a cukrzyca, stomatologia i opieka położnicza również wiążą się z ogromnymi kosztami.

Np. leczenie cukrzycy w krajach azjatyckich może kosztować od 5 do 6,5 tys. dolarów w skali kilku miesięcy. Z kolei zabiegi stomatologiczne tam sięgają 3-5-4 tys. dolarów. Najdroższym krajem pod tym względem jest Indonezja. Z kolei np. bardziej zaawansowane zabiegi dentystyczne w Wielkiej Brytanii średnio oznaczają wydatek na poziomie 2,8 tys. funtów – również sporo.

W różnych krajach i regionach funkcjonują różne systemy opieki zdrowotnej. Co oczywiste – bardzo różne są również koszty leczenia. Patrząc na to z polskiego punktu widzenia, nie wszystko reguluje powszechnie doceniany EKUZ, czyli karta ubezpieczenia zdrowotnego obowiązująca w Europie. Można mieć oczywiście również jej globalny odpowiednik. Teoretycznie zapewniają one szerokie pokrycie kosztów leczenia, ale mogą istnieć ograniczenia i wyjątki. Dodatkowo, zapewnia ona państwową opiekę zdrowotną w wielu krajach europejskich w przypadku niektórych dolegliwości. Jednak – o czym należy bezwzględnie pamiętać – tylko karta nie pokryje wszystkich kosztów leczenia. Nie obejmuje swoim działaniem również dodatkowych świadczeń – warto rozszerzyć o nie ubezpieczenie.

Dlaczego leczenie zagraniczne jest tak drogie?
Na wysokie ceny usług medycznych składają się takie czynniki jak:

 • bardzo wysoko opłacani specjaliści
 • wysokiej klasy sprzęt medyczny – szczególnie z zakresu diagnostyki
 • utrzymanie obiektów i pomieszczeń szpitalnych
 • oprogramowanie medyczne.

Niewątpliwie ceny ubezpieczenia zdrowotnego – czy też pakietów medycznych – zależą od miejsca na świecie. Najbardziej bolesna jest sytuacja, gdy konieczne jest ich pokrycie własnymi środkami. Krajami, w których leczenie prywatne jest najdroższe są:

 • Szwajcaria
 • Stany Zjednoczone
 • Hongkong
 • Kanada
 • Francja.


Stąd np. osoby, które na stałe podróżują pomiędzy tymi krajami a chociażby Polską, chętnie sięgają po prywatne pakiety medyczne najwyższej klasy – dzięki nim można liczyć m.in. na zaawansowane badania diagnostyczne, które okazują się zdecydowanie tańsze niż np. w Europie Zachodniej.

A jak wyglądają ceny wybranych zabiegów i procedur medycznych, które mimo karty EKUZ wymagają ponoszenia dodatkowych kosztow?

Austria

 • Pacjent zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna opłata wynosi od 12,00 EUR do 20,10 EUR). Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 28 dni w roku.
 • Pacjent zwykle pokrywa część kosztów leczenia stomatologicznego.
 • W przypadku akcji pogotowia górskiego oraz transportu lotniczego obowiązuje pełna odpłatność.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Pacjent pokrywa we własnym zakresie koszty w wysokości 10% ceny zakupu środków pomocniczych (lecz nie mniej niż 31 EUR). W przypadku zakupu optycznych pomocy wspomagających widzenie pacjent płaci co najmniej 93 EUR.


Belgia

 • Pacjent korzystający z pomocy lekarza pierwszego kontaktu lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej najpierw musi pokryć we własnym zakresie pełne koszty udzielonych świadczeń, a dopiero potem może ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej belgijskiej kasie chorych.
 • Turysta z Polski pokryje 20% – 40% kosztów związanych z wizytami lekarskimi i zabiegami u dentysty.
 • Polski turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (opłata za pierwszy dzień 42,58 EUR – później 15,39 EUR dziennie, dla dzieci stawka obniżona do 5,44 EUR; dzienna opłata za leki stosowane podczas hospitalizacji wynosi 0,62 EUR).
 • Co do zasady, transport karetką do szpitala jest w pełni płatny. Jeśli jednak karetkę wezwano do wypadku przy pracy, poszkodowanemu przysługuje prawo do zwrotu 100% kosztów. Jeśli lekarz potwierdzi konieczność przewiezienia pacjenta transportem medycznym, uzyskuje się prawo do zwrotu w wysokości 33% kosztów.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Bułgaria

 • Polski turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna opłata wynosi 2,00% minimalnej pensji – ok. 5,80 BGN). Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 10 dni w roku.
 • Opłata za badania laboratoryjne wynosi od 2 BGN do 6 BGN.
 • Wizyta u lekarza i stomatologa (bardzo ograniczony zakres świadczeń) kosztuje 1,00% minimalnej pensji (ok. 2,90 BGN).
 • Małoletni i kobiety w ciąży nie ponoszą kosztów konsultacji lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty ani leczenia szpitalnego.
 • Poszkodowany ponosi pełen koszt ratownictwa górskiego.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Chorwacja
 • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu kosztuje 10,00 HRK.
 • Turysta pokryje 20% kosztów leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Maksymalna kwota do zapłaty nie może przekroczyć 60,13% podstawy budżetowej lub 2000 HRK.
 • Pacjent zapłaci 10,00 HRK za wizytę u stomatologa, pod warunkiem że dane świadczenie jest świadczeniem gwarantowanym ujętym na wykazie HZZO. Za pozostałe świadczenia zapłaci się w pełnej wysokości.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Cypr

 • Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (3,00 EUR) lub specjalisty (6,00 EUR).
 • Pacjent zapłaci za badania laboratoryjne, radiologiczne i inne (koszt zależny od rodzaju badań)
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Czechy

 • Polski turysta zapłaci za wizytę w ambulatorium (90,00 CZK).
 • Za leczenie stomatologiczne w stanach nagłych pacjent zapłaci 90,00 Kč. Koszty standardowej opieki dentystycznej pokrywane są ze środków publicznych. Ponosi się przynajmniej częściowy koszt świadczeń ponadstandardowych.
 • W przypadku akcji pogotowia górskiego obowiązuje pełna odpłatność.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Dania

 • Polski turysta zapłaci 60% za leczenie stomatologiczne mające charakter prewencyjny. Dla osób do 26 lat obowiązuje zniżka (pacjent pokrywa 35% kosztów leczenia). Należy zauważyć, że najpierw trzeba pokryć koszty we własnym zakresie, a dopiero potem można ubiegać się o ich częściowy zwrot. Koszty koronek i protez zębowych ponosi się w całości.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Estonia

 • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu jest nieodpłatna. Za wizytę domową lekarza pierwszego kontaktu oraz poradę specjalisty może być naliczona opłata do 5 EUR.
 • Dorosły turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego (poza sytuacjami zagrażającymi życiu lub powodującymi stały uszczerbek na zdrowiu). Z kosztów są zwolnione osoby poniżej 19 roku życia.
 • Polscy turyści zapłacą również za hospitalizację (2,50 EUR za dzień, odpłatność do 10 dni). Z opłat są zwolnione osoby do 2 lat, pacjenci w ciężkim stanie, a także kobiety w ciąży i połogu.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Finlandia

 • Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (maksymalna opłata 16,10 EUR lub 22,10 EUR). Wizyta u specjalisty kosztuje 32,10 EUR.
 • Opłaty za dializy, radioterapię lub badanie cytotoksyczne wynoszą maksymalnie 8,80 EUR za zabieg. Mogą być pobierane maks. za 45 dni.
 • Pobyt polskiego turysty w szpitalu jest odpłatny. Dzienna opłata wynosi do 38,10 EUR.
 • Leczenie u stomatologa jest częściowo odpłatne (do 35,00 EUR). Z opłat zwolnione są osoby do 18. roku życia.
 • Za transport medyczny w Finlandii obowiązuje zryczałtowana opłata w wysokości 16 EUR.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Francja

 • Polski turysta po zapłaceniu za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu i dentysty (23,00 EUR) lub lekarza specjalisty (25,00 EUR), może starać się o częściowy zwrot w lokalnej kasie chorych (wynosi on 70%). Dodatkowo pacjent pokrywa każdorazowo ryczałt w wysokości 1 EUR. Jeśli lekarz stosuje wyższe stawki, niż ustalone w cenniku kasy (czyli oprócz oficjalnej stawki pobiera jeszcze dodatkową opłatę), to tę różnicę polski turysta musi pokryć we własnym zakresie.
 • Koszty badań laboratoryjnych zwracane w wysokości 60%. Każdorazowo pokrywa się także ryczałt w wysokości 1 EUR.
 • Bezpośrednia refundacja z kasy chorych dotyczy leczenia szpitalnego. Państwo pokrywa 80% lub 100% kosztów hospitalizacji. Przy zwrocie wynoszącym 100% obowiązuje jednak ryczałtowa opłata dzienna (18,00 EUR).
 • Koszty transportu karetką zwracane w wysokości 65%. Od należnej kwoty zwrotu potrącana jeszcze opłata ryczałtowa w wysokości 2 EUR.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Grecja

 • Za każdą zrealizowaną receptę pacjent ponosi opłatę w wysokości 1 euro.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • W prywatnych placówkach posiadających kontrakt z państwowym funduszem płaci się 30% ceny procedury medycznej lub 10% ceny dziennej hospitalizacji.


Hiszpania

 • Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Holandia

 • Polak zapłaci za poradę lekarza specjalisty w szpitalu (poza leczeniem szpitalnym) oraz wyższy standard pobytu w szpitalu.
 • Pełnoletni polski turysta pokryje całość lub część kosztów wizyty u dentysty.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie sfinansować transport medyczny do Polski.
 • Irlandia
 • Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Islandia
 • Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu. Opłata za wizytę w godzinach pracy wynosi 1200 ISK. Poza godzinami pracy zapłaci się 3100 ISK. Opłata za domową wizytę lekarską wynosi 3400 ISK (w godzinach pracy) lub 4500 ISK (poza godzinami pracy). Z opłaty zwolnione są osoby do 18 roku życia, a emeryci i osoby otrzymujące rentę inwalidzką są uprawnione do częściowej refundacji.
 • Wizyta u specjalisty kosztuje 5000 ISK + 40% kosztów innych wykonanych świadczeń.
 • Dorosły turysta z Polski poniesie część kosztu leczenia stomatologicznego. W przypadku małoletnich opłata wynosi 2500 ISK.
 • Leczenie szpitalne jest co do zasady bezpłatne, ale jeśli korzysta się ze świadczeń udzielanych w szpitalu w trybie ambulatoryjnym, zostanie się obciążonym kosztami w kwocie 5000 ISK za konsultację + 40% kosztów innych udzielonych świadczeń.
 • Za transport medyczny jest pobierana bezzwrotna opłata w wysokości 6200 ISK. Emeryci i osoby pobierające rentę inwalidzką uiszczają opłatę w wysokości 4650 ISK.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Liechtenstein

 • Porada lekarska lub leczenie w szpitalu kosztuje 67,00 CHF. Ta stawka daje prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń przez kolejnych 30 dni. Wspomniana opłata nie dotyczy osób do 20 roku życia. Emeryci płacą natomiast jedynie połowę tej kwoty. Za salę jednoosobową i inne świadczenia ponadstandardowe płaci się we własnym zakresie.
 • Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego.
 • Pacjent musi samemu zapłacić za koszty transportu do szpitala przekraczające kwotę 500 CHF
 • Płaci się także za koszty transportu lotniczego przekraczające kwotę 1000 CHF.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Litwa

 • Polski turysta zapłaci za materiały stomatologiczne wykorzystane podczas leczenia.
 • W przypadku leczenia w szpitalu bez skierowania, kiedy nie jest potrzebna nagła pomoc, pacjent może zostać obciążony pełnymi kosztami leczenia.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Luksemburg
 • Polski turysta po zapłaceniu za wizytę u lekarza może starać się o zwrot w lokalnej kasie chorych (zwrot 88%).
 • Pobyt polskiego turysty w szpitalu jest odpłatny. Dzienna opłata wynosi 20,93 EUR. Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 30 dni w roku. Opłata nie dotyczy małoletnich. Jeśli hospitalizacja nie przekracza 3 dni lub honoraria medyczne nie przekraczają 100 EUR, należy zapłacić pełną kwotę za leczenie. W innych przypadkach koszty świadczeń pokrywa się w różnym stopniu.
 • Leczenie stomatologiczne jest częściowo odpłatne. Zwolnienie z kosztów dotyczy małoletnich.
 • Transport do szpitala jest bezpłatny w nagłych sytuacjach (ocena na podstawie raportu SAMU). W innych przypadkach pacjent pokryje 30% kosztów na podstawie taryfy 1,12 euro / km. Minimalny koszt transportu to 34 euro.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Łotwa

 • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu kosztuje od 1,42 EUR do 4,27 EUR.
 • Za badania diagnostyczne wykonane w związku z leczeniem ambulatoryjnym obowiązuje opłata w wysokości od 1,42 EUR do 35,57 EUR.
 • Pobyt w szpitalu jest płatny od drugiego dnia (szpitale specjalistyczne – 7,11 euro, pozostałe szpitale – 10,00 euro/dzień). Obowiązuje limit kosztów leczenia szpitalnego (355,72 EUR – jeden pobyt; 569,15 EUR – cały rok).
 • Polski turysta pokrywa pełny koszt zabiegów stomatologicznych. Zwolnienie z kosztów dotyczy małoletnich.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Malta

 • Polski turysta zapłaci za większość zabiegów stomatologicznych.
 • Pacjent poniesie pełen koszt leków i protez za wyjątkiem leków przepisanych podczas pierwszych 3 dni leczenia szpitalnego.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Niemcy
 • Polski turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna opłata wynosi 10,00 EUR). Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 28 dni w roku. Koszty świadczeń ponadstandardowych ponosi się w całości we własnym zakresie.
 • Za transport do szpitala na terenie Niemiec obowiązuje dopłata w wysokości 10%, wynosząca nie mniej niż 5 EUR i nie więcej niż 10 EUR. Koszty przewozu na leczenie ambulatoryjne refundowane tylko w wyjątkowych przypadkach. Jednak w sytuacjach zagrożenia życia lub gdy lekarz uzna, że wymaga tego stan zdrowia pacjenta, transport jest bezpłatny.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Norwegia

 • Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (opłata 152,00 NOK – 304,00 NOK) oraz lekarza specjalisty (320,00 NOK lub 490,00 NOK).
 • Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego.
 • Transport karetką jest bezpłatny w nagłych przypadkach. W pozostałych sytuacjach nalicza się zryczałtowaną opłatę w wysokości 133 NOK za przejazd w jedną stronę.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Portugalia

 • Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza (standardowa opłata od 5,00 EUR do 10,00 EUR). Opłata nie dotyczy małoletnich i kobiet w ciąży.
 • Polski turysta zapłaci za leczenie szpitalne ok. 25 EUR za noc. Leczenie w stanach nagłych kosztuje od 15 do 20 EUR.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Rumunia

 • Turysta z Polski poniesie częściowy koszt leczenia stomatologicznego (do 40% kosztów).
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Słowacja

 • Polski turysta zapłaci za wizytę w pogotowiu (2 EUR lub 10 EUR). Opłata nie zostanie pobrana, jeśli po badaniu okaże się, że konieczne jest pozostanie pacjenta w szpitalu.
 • Za leczenie stomatologiczne w stanach nagłych jest pobierana opłata w wysokości 2 EUR. Pacjent może też ponieść koszty użytych materiałów. W pozostałych przypadkach turysta z Polski pokryje pełny koszt usługi.
 • Osoba towarzysząca pacjentowi płaci 3,30 euro za każdy dzień swojego pobytu w szpitalu.
 • Za transport medyczny naliczana jest opłata w wysokości 0,10 EUR/km.
 • W przypadku akcji pogotowia górskiego obowiązuje pełna odpłatność.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Słowenia

 • Polski turysta zapłaci 90% kosztów za stomatologiczne leczenie protetyczne i 20% – 30% kosztów za wizytę u lekarza specjalisty oraz hospitalizację.
 • Transport do szpitala jest bezpłatny w nagłych przypadkach. W pozostałych sytuacjach pacjent zapłaci 90% kosztów.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Szwajcaria

 • Polski turysta opłaci ryczałt za korzystanie z usług medycznych (pełnoletni – 92,00 CHF za korzystanie przez kolejne 30 dni, małoletni – 33,00 CHF za 30 dni korzystania z opieki zdrowotnej).
 • Hospitalizacja jest dodatkowo płatna (15,00 CHF/dzień). Opłata za dzień pobytu w szpitalu nie dotyczy dzieci i uczniów/studentów do 25 lat. Kobiety w ciąży korzystające ze świadczeń związanych z macierzyństwem są zwolnione z opłat.
 • Osoba korzystająca z transportu karetką poniesie 50% kosztów przejazdu (obowiązuje limit refundacji kosztów transportu karetką w wysokości 500 CHF rocznie).
 • Pacjent korzystający z transportu lotniczym pogotowiem musi ponieść 50% kosztów (obowiązuje limit refundacji kosztów transportu lotniczym pogotowiem w wysokości 5000 CHF rocznie).
 • Za ratownictwo górskie zapłaci się 50% kosztów. Obowiązuje limit zwrotu 5000 CHF rocznie. Koszty akcji poszukiwawczo-ratowniczych są w pełni płatne.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


Szwecja

 • Turysta z Polski zapłaci za wizytę u lekarza (od 100,00 SEK do 450,00 SEK) i pobyt w szpitalu (80,00 SEK dziennie). Za poradę ambulatoryjną udzieloną w szpitalu ponosi się zryczałtowaną opłatę w wysokości ok. 250 SEK.
 • Leczenie stomatologiczne jest całkowicie płatne do pewnego limitu, od którego pacjent ponosi koszty w wysokości od 30% do 65% kwoty poniesionych kosztów ponad wskazany limit.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Węgry
 • Leczenie stomatologiczne jest częściowo odpłatne.
 • Turysta z Polski poniesie pełen koszt świadczeń dodatkowych w szpitalu (wyższego standardu w sali, posiłku itp.)
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Włochy
 • Turysta z Polski zapłaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (opłata do 36,15 EUR).
 • Polak poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego i częściowy koszt leczenia u lekarza specjalisty.
 • Osoby korzystające z transportu do szpitala ponoszą część kosztów.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.

Źródło: opracowanie na podstawie danych NFZ (dane z 23 maja 2023 r.)

Podobne wpisy