Menu Zamknij

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

Do Polski z roku na roku przyjeżdża w celach zarobkowych coraz więcej obcokrajowców. Zostają na kilka miesięcy, kilka lat, niektórzy osiedlają się na stałe. Wzbogacają nasz kraj kulturowo, ale także ekonomicznie, ponieważ nasza gospodarka ich potrzebuje. Dla osób z zagranicy ważne jest to jak Polska rozwija się i jakie daje możliwości, ale też co może im zapewnić, m.in. pod kątem zabezpieczenia swojego zdrowia.

Insurance concept. Travel and Accident Insurance. Insurance policy

Obecnie brakuje opracowań ilu jest obecnie obcokrajowców przebywa w Polsce, zwłaszcza w kontekście toczącej się wojny w Ukrainie. Jednak z danych z 2021r., które pokazał Główny Urząd Statystyczny, wynika, że z cudzoziemców, którzy posiadali ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowili obywatele: Ukrainy – 244,2 tys. osób, Białorusi – 28,8 tys., Niemiec – 20,5 tys., Rosji – 12,7 tys., Wietnamu – 10,9 tys., Indii – 9,9 tys., Włoch – 8,5 tys., Gruzji – 7,9 tys., Chin – 7,1 tys. oraz Wielkiej Brytanii – 6,6 tys. W ubiegłym roku liczba ta wzrosła o nieco ponad 34 tys. osób. Sytuacja epidemiologiczna i związane z nią ograniczenia w podróżowaniu zachęcały obcokrajowców do przedłużania pobytu w kraju. Dotyczyło to zwłaszcza obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy wcześniej w większym stopniu korzystali z możliwości migracji tymczasowych.

To wszystkie osoby, które powinny mieć własne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie dla obcokrajowca przebywającego w Polsce to efektywne rozwiązanie, które można elastycznie dopasować do konkretnych potrzeb. Według przepisów ustawy o ochronie zdrowia, osoba, której pobyt na terenie Polski jest legalny i która nie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, może ubezpieczyć się dobrowolnie. W tym celu powinna złożyć odpowiedni wniosek do NFZ we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkim oddziale NFZ. Ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia w Polsce; dzięki niemu można iść do lekarza rodzinnego, do szpitala; to nie jest ubezpieczenie NNW. Chodzi o ubezpieczenie, które umożliwi korzystanie z opieki zdrowotnej i szpitalnej (możesz korzystać zarówno z opieki lekarza w przychodni jak i leczenia szpitalnego), lub aktualną polisę ubezpieczenia, wskazującą pokrycie kosztów leczenia przez ubezpieczyciela. Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie może być:

– umowa ubezpieczenia z NFZ – aby je otrzymać, należy oryginał umowy ubezpieczenia z NFZ do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych (od dnia zawarcia umowy do dnia wydania decyzji). Trzeba pamiętać, że każdą składkę musisz zapłacić do 15 dnia następnego miesiąca!

– ubezpieczenie zagraniczne – w tym przypadku, jeśli ubezpieczenie pochodzi z innego niż Polska kraju musi zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i okazane razem: oryginał ubezpieczenia wraz z oryginałem tłumaczenia

– prywatna polisa ubezpieczeniowa – Polisa musi obejmować koszty leczenia na terytorium RP (tzn. że możesz korzystać z pomocy lekarza zarówno w przychodni jak i szpitalu). Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest dowodem posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia.

Jakie rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla obcokrajowca?

Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby objęte powszechnym – obowiązkowym – lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. W szczególności należy zaznaczyć, iż cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE, EFTA lub EOG (np. obywatele Ukrainy), którzy przebywają na terytorium RP na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, lub zgody na pobyt tolerowany również korzystają z dobrodziejstwa ubezpieczenia zdrowotnego na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Jednak polska ochrona zdrowia ma swoje problemy ( więcej można przeczytać TUTAJ). Dlatego może warto zastanowić się o ubezpieczeniu na własną rękę, a przy okazji zyskać dostęp do poszerzonej ochrony.

W przypadku prywatnych polis liczy się jak najlepsza oferta. Z Kartą Zdrowotną MediSky można zyskać dostęp do kompleksowych usług prywatnych placówek medycznych. To nie tylko konsultacje lekarskie u lekarzy wielu specjalności, badania diagnostyczne, ale również zabiegi ambulatoryjne i rehabilitację. Co najważniejsze, MediSky zapewni opiekę zdrowotną w dowolnym miejscu na świecie –  u najlepszych specjalistów w kraju i zagranicą.

Podobne wpisy